logo_01

Our Gallery

Contact Info

27 Division St, New York,
NY 10002, USA

+ 8 (123) 578 987 455
+ 8 (123) 578 987 449

stoni@webgeniuslab.com
stoni_2@webgeniuslab.com

Folow Us

Privatumo politika

DUOMENŲ VALDYTOJAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Residential“, juridinio asmens kodas 140680733, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 5-101, Vilnius, Lietuvos Respublika, yra duomenų valdytojas.
Jeigu turite kokių nors klausimų ar reikalinga mūsų pagalba dėl Privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, taip pat jei norite pasinaudoti savo, kaip Asmens duomenų subjekto teisėmis, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais:
El. paštas: info@parkopakrante.lt
Tel. Nr.: 8 687 49 397
Adresas korespondencijai: Rinktinės g. 5-101, 09234 Vilnius

BENDROSIOS NUOSTATOS


Šioje Privatumo politikoje aprašomi mūsų valdomame Tinklapyje taikomi informacijos rinkimo, naudojimo ar kitokio tvarkymo principai, taip pat kita informacija apie Bendrovės veikloje tvarkomus Asmens duomenis, politiką ir principus, taikomus užtikrinant Asmens duomenų apsaugą. Papildoma ir/arba detalesnė informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gali būti pateikta sutartyse ir kitoje Bendrovės pateikiamoje informacijoje bei dokumentuose (pvz., sutartyse, sutikimų formuluotėse).
Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie yra:
• Tinklapio lankytojai ar jo funkcionalumų naudotojai (pvz., teikia paklausimus paklausimų formos pagalba, užsisako naujienlaiškius); arba
• Bendrovės klientai (pvz., įsigyja Bendrovės parduodamą nekilnojamąjį turtą); arba
• Bendrovės partneriai/tiekėjai ir/ar jų atstovai; arba
• kiti asmenys kurie pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų
Naudodamiesi Tinklapiu ir/ar teikdami mums Asmens duomenis (išskyrus atvejus, kai pagal taikytinus teisės aktus turime gauti aiškų Jūsų sutikimą), Jūs sutinkate, kad Asmens duomenys, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei, būtų tvarkomi remiantis šia Privatumo politika.
Jūsų Asmens duomenų pateikimas Tinklapyje nurodytais ar kitais Bendrovės prašomais atvejais dažniausiai yra savanoriškas, tačiau būtinas tam, kad galėtume pvz., atsakyti į Jūsų paklausimus, sudaryti ir vykdyti su Jumis ar Jūsų atstovaujamu asmeniu sudarytus sandorius, siųsti Jums naujienlaiškius ir pan.
Mes turime teisę tvarkyti Asmens duomenis ir kitais, šioje Privatumo politikoje neaptartais atvejais. Bet kuriuo atveju apie tokį Asmens duomenų tvarkymą būsite informuotas teisės aktų nustatyta tvarka.
Prašome su Privatumo politikoje pateikta informacija supažindinti esamus ar būsimus Jūsų atstovus (asmenis, kurie Jus atstovauja santykiuose su mumis, jei esate pvz., mūsų klientas ar tiekėjas – juridinis asmuo), bei kitus asmenis, kuriems šis pranešimas gali būti aktualus dėl to, kad teikiate mums jų Asmens duomenis.

SĄVOKOS


Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos ir posakiai turi žemiau nurodytą reikšmę:
− Asmens duomenys – bet kokia informacija apie Jus, kaip fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (Duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti tiesiogiai (pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, interneto identifikatorių) arba netiesiogiai (pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius);
− BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB;
− Duomenų valdytojas arba Bendrovė arba mes, arba mus, arba mūsų – Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB „DIFF Residential“, juridinio asmens kodas140680733, registruotos buveinės adresas Rinktinės g. 5-101, 09234 Vilnius, Lietuvos Respublika;
− Jūs arba Jus, arba Jūsų – bet kuris asmuo, įskaitant kuris lankosi Tinklapyje ir naudojasi jo funkcionalumais (pvz. pateikia paklausimą) arba yra Bendrovės klientas, partneris/tiekėjas ir/ar jų atstovas, ir pateikia Bendrovei Asmens duomenis ar Bendrovė, turėdama teisėtą pagrindą Asmens duomenų gavimui ir tvarkymui, gauna tokius duomenis, įskaitant ir iš trečiųjų asmenų;
− Privatumo politika – tai Bendrovės pateikiami principai, taisyklės ir reikalavimai, nustatantys su Tinklapio ir jo funkcionalumų naudojimu susijusios, taip pat kitoje Bendrovės veikloje tvarkomos informacijos, įskaitant Asmens duomenų, rinkimo, naudojimo bei kitokio tvarkymo tvarką bei kitas aktualias nuostatas;
− Slapukai (angl. „Cookies“) – tai mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuteryje, telefone ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi jungiatės prie Tinklapio, taip pat kitos technologijos, įskaitant pikselius;
− Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų;
− Tinklapis – internetinis tinklapis, pasiekiamas interneto adresu https://parkopakrante.lt/, kurio valdytojas yra Bendrovė.

PRISIJUNGIMAS PRIE TINKLAPIO


Kiekvieną kartą, kai Jūs lankotės Tinklapyje, Tinklapio serveriai laikinai išsaugo informaciją apie prisijungiantį prietaisą prisijungimo byloje. Atliekant šią procedūrą, nepaisant Jūsų veiksmų, toliau nurodyti duomenys yra automatiškai surenkami ir saugomi tol, kol bus automatiniu ir (ar) rankiniu būdu ištrinti, t. y. prisijungiančio kompiuterio IP adresas, prisijungimo data ir laikas, informacija apie Jūsų naudojamą naršyklę ir jos versiją, įrenginio tipas, taip pat kiti techniniai duomenys. Ši informacija yra renkama ir tvarkoma tam, kad Jūs galėtumėte naudotis mūsų Tinklapiu, kad būtų garantuotas nuolatinis sistemos saugumas ir stabilumas, būtų įmanomas tinklo infrastruktūros techninis administravimas bei vidinės statistikos tikslais. Be to, IP adresas gali būti tiriamas ir naudojamas Privatumo politikos pažeidimo, išpuolių prieš Tinklapio infrastruktūrą atvejais, statistiniais tikslais bei kitais atvejais, kai tai numatyta šioje Privatumo politikoje arba taikytinuose teisės aktuose.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI, DUOMENŲ ŠALTINIS, SUBJEKTŲ KATEGORIJOS, KITA SU JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU SUSIJUSI INFORMACIJA


Siekdami užtikrinti skaidrumą ir atsakingą Asmens duomenų tvarkymą, informuojame, kad Bendrovė tvarko Jūsų Asmens duomenis šiais tikslais žemiau nurodytomis sąlygomis:

Kliento ar tiekėjo/partnerio (fizinio asmens) vardas, pavardė, Bendrovės gautinų/gautų sumų dydis, informacija apie mokėtinas sumas, duomenys apie individualią veiklą (partnerio/tiekėjo atveju), PVM mokėtojo kodas (jei taikoma) ir/ar kiti privalomai/pagal duomenų subjekto prašymą buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodomi asmens duomenys.
Kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, pareigos, duomenys apie atstovaujamą asmenį.

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. c p.), o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu bei su tuo susijusią apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

10 (dešimt) metų nuo atitinkamos buhalterinės operacijos, o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – 10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo.

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto, o kai tvarkomi jo atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – jie gali būti gaunami iš atstovo darbdavio ar kito atstovaujamo asmens (Bendrovės kliento, partnerio/tiekėjo).

Valstybinė mokesčių inspekcija, kiti subjektai, nurodyti Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas (įskaitant su nekilnojamojo turto įsigijimu susijusias sutartis)


Siekdami sudaryti ir tinkamai vykdyti mūsų su klientais, partneriai/tiekėjais sudarytas sutartis, įskaitant apskaityti sudarytus sandorius, kontroliuoti jų vykdymą ir atsiskaitymą, išieškoti įsiskolinimus, galime tvarkyti klientų ar partnerių/tiekėjų bei jų atstovų/darbuotojų Asmens duomenis.

Kliento ar tiekėjo/partnerio (fizinio asmens) vardas, pavardė, Bendrovės gautinų/gautų sumų dydis, informacija apie mokėtinas sumas, duomenys apie individualią veiklą (partnerio/tiekėjo atveju), PVM mokėtojo kodas (jei taikoma) ir/ar kiti privalomai/pagal duomenų subjekto prašymą buhalterinės apskaitos dokumentuose nurodomi asmens duomenys.
Kai klientą/tiekėją/partnerį (fizinį ar juridinį asmenį) atstovauja jo atstovas/darbuotojas – jo vardas, pavardė, pareigos, duomenys apie atstovaujamą asmenį.

Kliento ar tiekėjo/partnerio Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti Bendrovei taikomą teisinę prievolę tinkamai tvarkyti buhalterinė apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. c p.), o kai tvarkomi Bendrovės kliento ar tiekėjo/partnerio atstovo/darbuotojo Asmens duomenys – Bendrovės teisėtas interesas vykdyti sutartinius įsipareigojimus su klientu ar tiekėju/partneriu bei su tuo susijusią apskaitą (BDAR 6 str. 1 d. f p.).

10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo, išskyrus kai teisės aktai numato ilgesnius garantinius terminus sutarties objekto – tokiu atveju duomenys saugomi garantinių terminų galiojimo laikotarpiu.

10 (dešimt) metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo, išskyrus kai teisės aktai numato ilgesnius garantinius terminus sutarties objekto – tokiu atveju duomenys saugomi garantinių terminų galiojimo laikotarpiu.

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:
– notarų biurams (sutarties parengimo, sudarymo, patvirtinimo tikslais);
– įsigyto nekilnojamojo turto administratoriui (xxxx);
– draudikams ar bankams (draudimo arba banko garantijos vystytojo įsipareigojimų pirkėjui užtikrinimui gavimo tikslais);
– kitiems subjektams, nurodytiems Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“.

Bendrovės kontaktais (įskaitant el. paštu) ar Tinklapyje prieinamais funkcionalumais pateiktų užklausų, prašymų (įskaitant užklausų dėl konkretaus objekto) ar skundų administravimas, įskaitant atsakymų pateikimą

Siekiant sudaryti Jums galimybę naudojantis Tinklapyje prieinamomis priemonėmis (pvz., paklausimų/kontaktų forma) taip pat Bendrovės kontaktais (pvz., Tinklapyje ar šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu) pateikti mums paklausimus, prašymus ar skundus, taip pat pateikti Jums atsakymus į Jūsų paklausimus, prašymus ar skundus, galime tvarkyti Jūsų, kaip paklausimą/prašymą/skundą pateikusio asmens, Asmens duomenis.

Vardas ir pavardė (kai ją pateikiate), el. pašto adresas, telefono Nr. (kai jį pateikiate), žinutės turinys (įskaitant informacija apie objektą, kuriuo domimasi), taip pat bet kokie kiti paklausime, prašyme, skunde ar tolesnės komunikacijos metu pateikti Asmens duomenys.

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu, kuris išreiškiamas pateikiant Bendrovei atitinkamą paklausimą, prašymą ar skundą (BDAR 6 str. 1 d. a p.).

1 (vieneri) metai nuo atitinkamo paklausimo, prašymo ar skundo pateikimo dienos.

Asmens duomenys gaunami iš pačio Duomenų subjekto.

Subjektai, nurodyti Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų atskleidimas“.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas (įskaitant naujienlaiškių, naujienų prenumeratą)

Tais atvejais, kai gauname atskirą Jūsų sutikimą Tiesioginei rinkodarai, galime tvarkyti Jūsų Asmens duomenis siekiant siūlyti Jums:
• Bendrovės nekilnojamojo turto objektus,
• pranešti apie mūsų naujienas
• ir (arba) teirautis Jūsų nuomonės dėl mūsų paslaugų.
Jūsų sutikimas tvarkyti Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslais yra gaunamas iš anksto, t. y. iki Asmens duomenų tvarkymo Tiesioginės rinkodaros tikslais pradžios.
Jums bet kuriuo metu yra užtikrinama galimybė nesutikti su Asmens duomenų tvarkymu Tiesioginės rinkodaros tikslais ir/ar atšaukti duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu.

Telefono Nr. ir/ar el. pašto adresas (priklausomai nuo to, kokie duomenys pateikiami), vardas ir pavardė (jei ir kai pateikiama).

Asmens duomenys tvarkomi remiantis Duomenų subjekto sutikimu (BDAR 6 str. 1 d. a p.).